شرح وظایف معاونت

- نظارت بر اجراي سیاست ها و خط مشی هاي امور اداري و مالی، استخدامی، امور مدیریت منابع انسانی و اداري، رفاهی و استخدامی استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات
- نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه
- انعکاس نارسایی ها و مشکلات استانداري و واحدهاي تابعه در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط
- اعلام نظر در مورد کیفیت نیروي انسانی مورد نیاز استانداري و واحدهاي شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیري، جذب، استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه
- نظارت بر اجراي امور مالی اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداري بر اساس قوانین و مقررات
- نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزایا و فوق
العاده هاي مربوطه در استانداري و واحدهاي تابعه
- نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانین و مقررات
مربوطه
- نظارت بر اجراي بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداري
- نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي (اعتبارات هزینه اي و تملک دارایی هاي سرمایه اي) استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه بر اساس برنامه هاي تنظیم شده با رعایت مقررات و
ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه
- نظارت بر امور مربوط به توانمندسازي و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداري و واحدهاي تابعه از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزش هاي مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه هاي ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح
- نظارت بر امور مربوط به تهیه بسته هاي مناسب نرم افزاري، سخت افزاري و نظارت بر آموزش بسته هاي مذکور به منظور تسهیل فعالیت استانداري و واحدهاي تابعه
- نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي اداري استان
- نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان
- مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در استان
نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي اصلاحات نظام اداري در سطح استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها
- نظارت بر اجراي طرح هاي مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداري و واحدهاي تابعه و هماهنگی و نظارت بر امور توسعه فن آوري آن ها
- نیاز سنجی و برنامه ریزي آموزشی استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب سیاست هاي ابلاغی
- نظارت بر انجام مطالعات و بررسی هاي لازم در مورد روش هاي انجام کار
- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست هاي سازمانی استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
- نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه اي کارگروه توسعه مدیریت استانداري و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور
- نظارت بر نحوه اجراي روش ها و رویه هاي اختصاصی و عمومی استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور
- نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وري استانداري و واحدهاي تابعه
- نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه هاي اجرایی کار، مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه
- اجراي برنامه هاي نقشه راه اصلاح نظام اداري در ستاد استانداري، واحدهاي تابعه و وابسته
- نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/06/09